pussel

Kursöversikt – Perspektiv på samverkan

Välkommen att ta del av vårt upplägg för den kurs som gavs digitalt under hösten 2020. Materialet utvecklades i ett första steg för en kurs IRL, men fick anpassas till ett digitalt format på grund av Corona-pandemin som snabbt förändrade förutsättningarna för kursen 2020. Arbetsinsatsen för att delta i kursen uppskattades till tre veckor. Kursen bestod av tre seminariemoduler med hemuppgifter mellan tillfällena. Vissa kursmoment gavs via schemalagda live-tillfällen i Zoom medan andra kommer tillhandahölls genom förinspelat material.

Ni är välkomna att använda detta material som är licensierat under en Creative Commons Attribution 4.0 Internationell licens. Vi vill gärna följa hur materialet nyttjas så maila oss och berätta hur ni använt materialet (eugenia.perez@hh.se).

Kursöversikt

Välkomna till kursen ”Perspektiv på samverkan”. Nedan följer information om kursen samt en översikt av innehållet.

Kursupplägg

Kursen består av tre online-moduler som ges under tre månader, och med hemuppgifter mellan tillfällena. Varje modul består av en blandning av föreläsningar, panel- och gruppdiskussioner online samt av artiklar, bokkapitel och förinspelade föreläsningar. Inför varje modul väntas deltagare gå igenom angivet material för den specifika modulen och skicka in en inlämningsuppgift. Med basis i de inlämningsuppgifter som skickas in kommer vi att ge utrymme för gruppdiskussioner mellan kursdeltagarna om olika frågeställningar som är relevanta inom ramen för respektive tema. Dessa gruppdiskussioner kommer att organiseras både i mindre grupper och i plenum via Zoom.

Vår pedagogiska idé i kursen bygger på erfarenhetsbaserat kunskapsutbyte. Kursens deltagare består både av personer i stödfunktioner vid lärosäten med uppgift att verka för ökad samverkan samt av forskande lärare. Syftet är därmed att skapa ömsesidig förståelse och erfarenhetsutbyte mellan kärnverksamhet och stödfunktioner för samverkan.

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas förståelse för samverkan och skapa förutsättningar för att på ett kritiskt och strategiskt sätt kunna ta sig an – och bidra till – samverkansuppgiften utifrån universitetens och högskolornas mångfasetterade och långsiktiga roll i samhället. Detta innebär att kursen snarare syftar till att ge en kritisk och djupare förståelse för samverkan som fenomen, än att erbjuda praktikinriktade modeller och verktyg.

Varje modul har en egen sida som kan nås genom nedan länkarna nedan.

Modul 1 - 14 - 15 oktober 2020

1. Introduktion till samverkan – möjligheter, konsekvenser och utmaningar

2. Samverkan i forskning – exempel från forskningen och praktiken

Gå till Modul 1
Modul 2 - 2 - 3 november 2020

3. Samverkan i utbildning – exempel från forskningen och praktiken

4. Samverkan i kunskapsöverföring och tillgängliggörande – exempel från forskningen och praktiken

Gå till Modul 2

Modul 3 - 3 - 4 december 2020

5. Organisering av samverkan, juridik, etik och extern finansiering

6. Slutpresentationer och kursavslut

Gå till Modul 3

Kurslitteratur

Ladda ner PDF här.

 

Kursansvariga

Anna Jonsson
anna.jonsson@fek.lu.se

Diamanto Politis
diamanto.politis@fek.lu.se

Eugenia Perez Vico
eugenia.perez_vico@fek.lu.se