pussel

Perspektiv på samverkan – om akademins roll i samhället

Är du intresserad av att utveckla ett professionellt förhållningssätt till samverkan mellan akademin och övriga samhället? Vill du utveckla dina färdigheter och förmågor att hantera allt större förväntningar på att samverka och lära dig mer om hur du kan engagera dig i att bidra till ömsesidigt lärande mellan akademin och samhället, eller hjälpa andra att göra det?

Kurs om samverkan

Denna kurs erbjuds dels forskare och lärare vid lärosäten, dels anställda vid lärosäten som arbetar med samverkansfrågor mellan kärnverksamhet och samhälle. Kursen erbjuder dig kunskap och färdigheter som ökar din förmåga att bidra till att på lika villkor samverka med omgivande samhälle. Kursen, som bygger på erfarenhetsbaserad pedagogik och aktuell samverkansforskning, erbjuder begrepp och tankemodeller om akademins roll i samhället vad gäller samverkan. Kursen tar bland annat upp olika föreställningar om samverkan, ger inblick i hur olika försök att organisera samverkan kan få varierande konsekvenser, samt diskuterar olika samverkansformer och hur dessa kan vara relevanta för olika ämnesområden. Inom kursens ramar skapas förutsättningar för att på ett kritiskt och strategiskt sätt kunna ta sig an – och bidra till – samverkansuppgiften utifrån universitetens och högskolornas mångfasetterade och långsiktiga roll i samhället.

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla en ökad förståelse för samverkan. Under kursen varvas föreläsningar, panel- och gruppdiskussioner med syfte att skapa goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och teoriförankring med basis från deltagarnas inlämningsuppgifter. Då vår pedagogiska idé bygger på erfarenhetsbaserat kunskapsutbyte uppmuntrar vi individer från olika ämnesdiscipliner och lärosäten att söka och vill genom denna mångfald stimulera till gränsöverskridande erfarenhetsutbyte inom ramen för denna kurs. Genom att kursen vänder sig till både forskande lärare samt till personer i stödfunktioner vid lärosäten med uppgift att verka för ökad samverkan vill vi även bidra till ömsesidig förståelse och erfarenhetsutbyte mellan kärnverksamhet och stödfunktioner för samverkan.

Kursen är kopplad till Vinnovas kunskapsplattform om universitetens roll i samhället (MUM) och genomförs i samverkan med 16 svenska lärosäten genom samarbete med projektet SPETS (Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan). Kursen erbjuds inom ramen för ett forskningsprojekt med syfte att genomföra och utvärdera ett kurskoncept kring akademins roll i samverkan.

Kursen består av tre seminariemoduler som ges under oktober till december 2020, och med hemuppgifter mellan tillfällena. Arbetsinsatsen för att delta i kursen uppskattas till tre veckor. Kursen är organiserad utifrån dessa seminariemoduler, där varje modul kommer att ges i Stockholm vid två olika lärosäten, samt på Vinnova. Då kursen vänder sig till deltagare från flera olika lärosäten ger den goda möjligheter att bygga nätverk och knyta nya kontakter. Kursen ges enligt följande upplägg:

 

Modul 1: Stockholms Universitet (SU), 14-15 oktober 2020

  • Introduktion till samverkan – möjligheter, konsekvenser och utmaningar
  • Samverkan i forskning – exempel från forskningen och praktiken

 
 

Modul 2: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 2-3 november 2020

  • Samverkan i utbildning – exempel från forskningen och praktiken
  • Samverkan i kunskapsöverföring och tillgängliggörande – exempel från forskningen och praktiken

 

Modul 3: Vinnova, 3-4 december 2020

  • Organisering av samverkan, juridik, etik och extern finansiering
  • Slutpresentationer och kursavslut

 

Varmt välkommen att söka,
Anna, Diamanto och Eugenia

Kursansvariga

Anna Jonsson, docent och lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet

Eugenia Perez Vico, bitr. lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet

Diamanto Politis, professor vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet

Ansökan

Deadline för ansökan är den 14 augusti 2020.


Du ansöker genom att maila kursens koordinator Eugenia Perez Vico. Ansökan ska inkludera:

1) en kort motivering till varför du vill gå kursen (max 200 ord)

2) en kort beskrivning av din erfarenhet av samverkan i en bred bemärkelse, samt din syn på samverkan med avseende på vilken roll samverkan spelar inom ramen för din verksamhet (max 200 ord)

3) ett kortfattat CV (max 2 sidor).

Kontakt

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta kursens koordinator Eugenia Perez Vico

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.