Ökad samverkanskompetens inom universitet och högskolor: Utveckling och test av ett kurskoncept

 

Välkommen att ta del av våra erfarenheter från ett Vinnova-finansierat K3-projekt med syfte att utveckla, genomföra och utvärdera ett kurskoncept om akademins samverkan med det omgivande samhället. Två kurstillfällen har genomförts – en en fysiskt version av kursen under HT 2019 och en digital version under HT2020 – i samarbete med K3-projektet SPETS. På denna sida delar vi med oss av resultat och lärdomar om utvecklingen, genomförandet och resultaten av kursen. Analys av resultaten pågår och projektet väntas avslutas i augusti 2021.

Copyright och användning

Varmt välkomna att använda materialet från detta projekt. Materialet som vi delar på dessa webbsidor är licensierat under en Creative Commons Attribution 4.0 Internationell licens. Vi vill gärna följa hur materialet nyttjas så maila oss och berätta hur ni använt materialet (eugenia.perez@hh.se).

I kursen deltog forskare och lärare, samt anställda vid lärosäten som arbetar med samverkansfrågor. Kursen, som bygger på erfarenhetsbaserad pedagogik och aktuell samverkansforskning, utgick från forskningsbaserade begrepp och tankemodeller om samverkan och akademins roll i samhället. Kursen tar bland annat upp olika föreställningar om samverkan, ger inblick i hur olika försök att organisera samverkan kan få varierande konsekvenser, samt diskuterar olika samverkansformer och hur dessa kan vara relevanta för olika ämnesområden. Inom kursens ramar skapas förutsättningar för att på ett kritiskt och strategiskt sätt kunna ta sig an – och bidra till – samverkansuppgiften utifrån universitetens och högskolornas mångfasetterade och långsiktiga roll i samhället.

Under kursen varvades föreläsningar, panel- och gruppdiskussioner med syfte att skapa goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och teoriförankring med basis från deltagarnas inlämningsuppgifter. Den pedagogiska utgångspunkten har varit erfarenhetsbaserat kunskapsutbyte varför vi  kombinerat deltagare från olika ämnesdiscipliner och lärosäten. Denna mångfald har stimulera till gränsöverskridande erfarenhetsutbyte. Kursen har vänt sig till både forskande lärare samt till personer i stödfunktioner vid lärosäten med uppgift att verka för ökad samverkan. På detta sätt ville vi bidra till ömsesidig förståelse och erfarenhetsutbyte mellan kärnverksamhet och stödfunktioner för samverkan.